Тел. +38 (044) 221-23-63

Будут ли облагаться средства (если «да» то каким образом), которые будут перечисляться представительством нерезидента на материнскую компанию в Швейцарию (от отчуждения недвижимого имущества)?

Як все оформити щоб дані кошти оподатковувались мінімально?

ВідповідьТі платники податку на прибуток (в тому числі постійні представництва), яківиплачуютьдохід нерезидентам, є податковими агентами стосовно таких нерезидентів і згідно п.141.4.2. ПКУ мають утримувати податок з такого доходу за ставкою 15% (податок на репатріацію). 

Між Урядом України та Урядом Швейцарії підписано та ратифіковано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередженняподатковихухиленьстосовноподатків на доходи і на майно (далі-Конвенція).

Відповідно до статті 9 Конституції Україничинніміжнародні договори, згода на обов'язковістьякихнадана Верховною Радою України, є частиноюнаціональногозаконодавстваУкраїни.

Крім того, пунктом 2 статті 19 Закону України “Про міжнародні договори України” передбачено, що якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

ПКУ також міститьзагальну нормущодопревалюванняположеньчиннихміжнароднихдоговорів над положеннямивнутрішньогозаконодавства.

Відповіднодопункту 3.2 статті 3 вищезазначеного Кодексу якщоміжнародним договором, згоду на обов'язковістьякогонадано Верховною Радою України, встановленоінші правила, ніжті, щопередбаченоцим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Оподаткування прибутку в угодах про уникнення подвійного оподаткування охоплює: доходи від нерухомого майна, прибуток від комерційної діяльності підприємства, прибуток від міжнародного транспорту, дивіденди, відсотки, доходи від приросту капіталу, доходи від роботи з найму, та інші доходи.

Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування щодо повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України визначено ст. 103 ПКУ.

Міжнародні договори про уникненняподвійногооподаткування, укладеніУкраїною з іноземнимикраїнами, застосовуються до осіб, які є резидентами України та резидентами відповідноїкраїни. Згідно з абзацом другим пункту 103.2 статті 103 Кодексузастосуванняміжнародного договору України в частинізвільненнявідоподаткуванняабозастосуваннязменшеної ставки податкудозволяєтьсялише за умовинадання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, якийпідтверджує статус податкового резидента згідно з вимогамипункту 103.4 цієїстатті. Тобто, Вам треба отримувати довідку від Вашої материнської компанії  про її президенство для усунення подвійного оподаткування.

Пунктом 103.5 цієїстаттівстановлено, що такадовідкавидаєтьсякомпетентним (уповноваженим) органом відповідноїкраїни, визначенимміжнародним договором України, за формою, затвердженоюзгідноіз законодавствомвідповідноїкраїни, і повинна бути належним чином легалізована та перекладенавідповідно до законодавстваУкраїни.

Довідка, що підтверджуєрезидентський статус нерезидента для застосуванняперевагміжнародного договору про уникненняподвійногооподаткування, має бути належним чином перекладенавідповідно до законодавстваУкраїни.

Згідно п.1 статті 13 Конвенції доходи, що одержуються від відчуження нерухомого майна нерезидента Швейцарії в Україні, можуть оподатковуватись в Україні.  Рекомендуємо надати запит до Державної фіскальної служби з цього приводу.

Будь-ласка, зверніть увагу на п.141.4.8 ПКУ:

Резиденти, якінадаютьагентські, довірчі, комісійні та іншіподібніпослуги з продажу чипридбаннятоварів, робіт, послуг за рахунок і на користьтількипевного нерезидента (в тому числіпроведенняпереговорівщодосуттєвих умов та/абоукладеннядоговорів з іншими резидентами відімені і на йогокористь), під час виплати такому нерезиденту утримують і перераховують до відповідного бюджету податокіз доходу, отриманого таким нерезидентом ізджерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткуванняприбутківнерезидентів, щопровадятьдіяльність на територіїУкраїни через постійнепредставництво. Подібні норми містяться у статтях 5 і 6 Конвенції. При цьомутакірезиденти не підлягаютьдодатковійреєстрації в контролюючих органах як платникиподатку. Можливо, саме така організація діяльності буде для Вас оптимальною.

Положенняцього пункту не поширюються на випадкинадання резидентами агентських, довірчих, комісійних та іншихподібнихпосередницькихпослуг з продажу чипридбаннятоварів, робіт, послуг за рахунок і на користьнерезидентів у випадку, якщо вони надаютьзазначеніпослуги в рамках своєїосновної (звичайної) діяльності.

Експерт з податкового законодавства

ТОВ «ІНФОРМ АКТИВ»

Ірина Гончаренко