Тел. +38 (044) 221-23-63

Следует ли из суммы начисленных процентов в пользу нерезидентов по полученным от них займам (кредитам) удерживать налог на репатриацию?

ВідповідьПри виплатіпроцентів нерезидентам — кредитодавцямчипозикодавцям (оскількитакавиплатапідпадаєпідпоняттядоходів, отриманих нерезидентом ізджереломїхпоходження з України, див. ч. «а» п. 160.1 ПКУ), резидент-позичальник — платникподатку на прибуток повинен утриматиподаток на репатріацію у розмірі 15% відсумидоходів та за їхрахунок, якийсплачується до бюджету під час такоївиплати, якщоінше не передбачене нормами міжнароднихугод, що набрали чинності (п. 160.2 ПКУ). До сплати нерезидент отримує суму за мінусомутриманогоподатку.  

Але пам'ятайте: якщоУкраїнамає з державою нерезидента ратифікований ВРУ договір про уникненняподвійногооподаткування, застосовуютьсянормиміжнародного договору. Чиннийпереліккраїн, з якимиУкраїнапідписала угоди про усуненняподвійногооподаткування та взаємнийзахистінвестицій, надано в листі ДПСУ від 12.01.2012 р. №811/7/12-1017.

У статті 103 ПКУ міститься порядок застосуванняміжнародного договору України про уникненняподвійногооподаткуваннящодозвільненнявідоподаткуваннядоходівнерезидентівізджереломїхпоходження з України. Відповідно до п. 103.4 ПКУ, підставою для звільнення (зменшення) відоподаткуваннядоходів нерезидента є подання нерезидентомособі, щовиплачує доходи, довідки (абоїїнотаріальнозасвідченоїкопії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якоюукладеноміжнароднийдоговірУкраїни, а такожіншихдокументів, якщоцепередбаченоміжнародним договором України. Згідно з п. 103.5 ПКУ, такадовідка «...видаєтьсякомпетентним (уповноваженим) органом відповідноїкраїни, визначенимміжнародним договором України, за формою, затвердженоюзгідноіззаконодавствомвідповідноїкраїни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладенавідповідно до законодавстваУкраїни».Такожособі, яка виплачує доходи нерезидентові, слідврахуватиособливості, передбачені п. 103.6 ПКУ, згідно з яким:

  • у разі потреби такадовідкаможе бути затребувана у нерезидента особою, яка виплачуєйому доходи, або органом ДПС під час розглядупитання про поверненнясумнадмірусплаченихгрошовихзобов'язань на іншу дату, щопередуєдатівиплатидоходів;
  • у разі потреби особа, яка виплачує доходи нерезидентові, можезвернутися до органу ДПС за своїммісцезнаходженням (місцемпроживання) щодоздійсненняцентральним органом виконавчоївлади, щореалізуєдержавнуподатковуполітику, запиту до компетентного органу країни, з якоюукладеноміжнароднийдоговірУкраїни, про підтвердженнязазначеної у довідціінформації.

Якщо нерезидент подав довідку з інформацією за попереднійзвітнийперіод (рік), то резидент можезастосовувати правила міжнародного договору щодозвільнення (зменшення) відоподаткування у звітному (податковому) році, але з обов'язковимотриманнямдовідкивід такого нерезидента за поточнийрікпіслязакінчення такого звітного року (п. 103.8 ПКУ). Якщо ж нерезидент не подав довідку, доходи такого нерезидента ізджереломїхпоходження з Українипідлягаютьоподаткуваннювідповідно до законодавстваУкраїни, тобто з урахуванням ст. 160 ПКУ (п. 103.10 ПКУ).

У всіхвипадках при виплаті доходу нерезиденту, незалежновід того, як відбувалосяоподаткуваннядоходівостаннього (за законодавствомУкраїничизгідно з міжнароднимиугодами), особа, яка здійснюєтакувиплату, зобов'язанаподавати до органу ДПС за своїммісцезнаходженнямзвіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за формою, що на сьогоднівстановленіМінфіном (див.п. 103.9 ПКУ). Такийзвіт є складовою (невід'ємнийдодатокПН) до декларації з прибутку, в якійзаповнено рядок 17. У самому додаткуПН є двітаблиці, перша з яких як раз і маєназву «Розрахунок (звіт) податковихзобов'язаньнерезидентів, якимиотримано доходи ізджереломїхпоходження з України». ДодатокПНподається на кожного нерезидента окремо, а в самійдекларації з прибуткуслідзазначитикількістьподанихдодатків ПН, а не просто поставитипозначку «Х» білявідповідногододатка в полі «Наявністьдодатків». У разівиплати нерезиденту доходів у виглядіпроцентів у таблиці 1 додаткаПНслідзаповнити рядок 1 (з відповіднимзаповненням колонки 3, де зазначити суму нарахованого доходу, колонки 5 у випадкуоподаткування за міжнародним договором або колонки 6 при оподаткуваннівиплати за українськимзаконодавством) і, звичайно, врахуватицювиплату в підсумковому рядку 20.

По матеріалам: www.sts.gov.ua