Тел. +38 (044) 221-23-63

Относительно налогообложения доходов, полученных нерезидентом по договору о предоставлении резиденту услуг по транспортному экспедированию вне территории Украины

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

31 травня 2016 року № 11818/6/99-99-15-02-02-15

 

Державна фiскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування доходiв, отриманих нерезидентом за договором про надання резиденту послуг з транспортного експедирування за межами територiї України, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi — Кодекс), повiдомляє таке.

Вiдповiдно до пп. 14.1.260 п. 14.1 ст. 14 Кодексу фрахтом вважається винагорода (компенсацiя), що сплачується за договорами перевезення, найму або пiднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для перевезення вантажiв та пасажирiв морськими або повiтряними суднами; перевезення вантажiв залiзничним або автомобiльним транспортом.

Доходи, отриманi нерезидентом iз джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку i за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Згiдно з пп. 141.4.4 п. 141.4 ст. 141 Кодексу сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 вiдсоткiв у джерела виплати таких доходiв за рахунок цих доходiв.

Якщо нерезидент з метою виконання договору транспортного експедирування залучає до виконання третiх осiб, у тому числi нерезидентiв, що надають послуги з фрахту, то компенсацiя таких виплат резидентом нерезиденту — експедитору не вважаються сумою фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахтування. Компенсацiя таких виплат вiдповiдно до пiдпункту «й» пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу є iншими доходами, отриманими нерезидентом iз джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку i за ставками, визначеними пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Проте пунктом 3.2 ст. 3 Кодексу передбачено, що якщо мiжнародним договором, згода на обов’язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi Кодексом, застосовуються правила мiжнародного договору.

У вiдносинах мiж Урядом України i Урядом Королiвства Бельгiї, починаючи з 20.05.1996 р., застосовується Конвенцiя про уникнення подвiйного оподаткування та попередження податкових ухилень щодо податкiв на доходи i майно, ратифiкована Законом України вiд 29 жовтня 1996 року № 433/96-ВР «Про ратифiкацiю Конвенцiї мiж Урядом України i Урядом Королiвства Бельгiя про уникнення подвiйного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податкiв на доходи i майно» (далi — Конвенцiя).

Пунктом 1 ст. 7 Конвенцiї визначено, що прибуток пiдприємства Договiрної Держави оподатковується лише в цiй Державi, якщо тiльки це пiдприємство не здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть у другiй Договiрнiй Державi через розташоване в нiй постiйне представництво.

Застосування мiжнародних договорiв регламентовано положеннями ст. 103 Кодексу.

Вiдповiдно до п. 103.2 ст. 103 Кодексу особа (податковий агент) має право самостiйно застосувати звiльнення вiд оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену вiдповiдним мiжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефiцiарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу i є резидентом країни, з якою укладено мiжнародний договiр України.

Пунктом 103.3 ст. 103 Кодексу встановлено, що бенефiцiарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цiлей застосування пониженої ставки податку згiдно з правилами мiжнародного договору України до дивiдендiв, процентiв, роялтi, винагород тощо нерезидента, отриманих iз джерел в Українi, вважається особа, що має право на отримання таких доходiв.

При цьому бенефiцiарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фiзична особа, навiть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номiнальним утримувачем (номiнальним власником) або є тiльки посередником щодо такого доходу.

Поняття бенефiцiарного (фактичного) отримувача для виплат на фрахтування транспортного засобу Конвенцiєю не передбачено.

Отже, у разi якщо вiдшкодування витрат на фрахтування транспортного засобу здiйснюється не безпосередньо фрахтувальнику — нерезиденту, а експедитору, тобто по сутi — агенту, який не є бенефiцiарним власником доходу, то до такого платежу не застосовуються положення Конвенцiї i такий платiж є iншими доходами, отриманими нерезидентом iз джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку, визначеному пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу за ставкою 15 вiдсоткiв пiд час такої виплати.

На даний момент на порталі доступна бета-версія розділу "Офіційні документи"